Prejsť na obsah

Výtvarná rozcvička: Ľudia v pohybe

7. April 2022 · 7 min. čítania
Z kategórie Videá
Vystavené dielo

Pohyb patrí k životu, je jeho prejavom. Čo nám môže povedať o živote spoločnosti? Čo motivuje ľudí, aby sa presúvali? Je migrácia príležitosťou na lepší život?


Vzdelávacie video Slovenskej národnej galérie a Človeka v ohrození, n. o., vtiahne žiakov a žiačky do témy migrácie prostredníctvom vizuálneho umenia. V animovanom videu a tvorivom workshope sa pozrieme na pohyb ľudí optikou rôznych časových období. Veľa nám napovie o spôsobe života a dejinných udalostiach. Na tvorivom workshope žiaci a žiačky zmapujú históriu migrácie vo svojej rodine a vytvoria jej výtvarný záznam.

Vzdelávacie video je určené pre 2. stupeň ZŠ, no využijete ho aj pre mládež na stredných školách či v neformálnom vzdelávaní. Video spolu s tvorivým workshopom je vhodné pri vyučovaní predmetov ako geografia (mesto a vidiek, mechanický pohyb obyvateľstva, mapa, legenda atď.), dejepis (rodostrom, rodinný album, vysťahovalectvo, priemyselná revolúcia, modernizácia, industrializácia atď.), etická výchova (rodina, v ktorej žijem), výtvarná výchova (podnety fotografie, podnety poznávania sveta) či technika (objavy a vynálezy, remeslo, pracovný stroj atď.), rovnako aj v prierezovej téme osobnostný a sociálny rozvoj.

Video je vhodné v rámci hodín globálneho vzdelávania, kde ho môžete prepojiť s témou migrácie (migrácia v rámci krajiny, medzinárodná, typy migrácie – sezónna, nevratná či sezónna atď.), s témou rozvoja, ľudských práv či prírodných zdrojov. 

Môže byť tiež nástrojom, ako otvoriť tému utečenectva a vojny na Ukrajine. Jeho začlenenie a nadväzné aktivity však citlivo vyberte, najmä ak v triede máte deti s ruskými či ukrajinskými koreňmi, prípadne z krajín, ktoré zažili vojnový konflikt.

9peIsXmg7t9eXuSLs5hefTd1FGujXQTOZWKUzOoL.jpg

Ako pracovať s videom?

Analýza témy: Pozrite si video vopred, vyberte kľúčovú časť animácie pre konkrétny vyučovací predmet a preberanú tému, pripravte si súvisiace otázky. Stanovte si vzdelávacie ciele, ktoré chcete na hodine dosiahnuť.  Nezabudnite, že žiaci a žiačky by mali zadanie na tvorivý workshop poznať v predstihu, aby si pred samotným tvorivým workshopom mohli zistili odpovede na otázky z výskumnej úlohy, ktorou zmapujú históriu pohybu svojej rodiny. Dostatočne vopred avizujte túto hodinu, aby mali dostatočný čas zistiť informácie o miestach, na ktorých žili a kam sa sťahovali ich rodinní príslušníci.


wieICiF8lzBoOOvwoH6V3AddQzRcc0lRqr8QqYiA.jpg

Evokácia: 

1. Nalaďte žiakov a žiačky na tému hodiny. Na dva kusy papiera napíšte veľkými písmenami: ÚPLNE SÚHLASÍM a VÔBEC NESÚHLASÍM. Pripevnite ich do protiľahlých kútov alebo na opačné steny triedy. Miestnosť upravte tak, aby ste vytvorili dostatok priestoru na pohyb medzi dvoma papiermi. Ideálne je presunúť všetky stoly a stoličky na kraj, kde nebudú zavadzať.

2. Vyzvite žiakov a žiačky, aby zaujali miesto na škále podľa toho, k akému názoru sa prikláňajú. Môžu sa postaviť na ktorékoľvek miesto na pomyselnej čiare medzi dvoma jednoznačnými názormi. Vysvetlite, že neexistuje správna odpoveď, ide len o to, aby vyjadrili svoje postoje.

3. Postupne prečítajte nasledujúce výroky a nechajte žiakom/žiačkam dostatok času, aby zaujali pozíciu na názorovej škále. Niektorých z nich potom vyzvite, aby svoju pozíciu odôvodnili. Dajte priestor osobám oboch pólov škály, ale aj z jej stredu. 

 • Cestovanie je najlepší spôsob, ako spoznávať svet.

 • Všade dobre, doma najlepšie.

 • Každý by mal žiť tam, kde sa narodil. 

 • Je dobré migrovať, keď nemám dobré podmienky na život vo svojej domovine.

 • Túžim žiť alebo študovať v zahraničí, pretože tam budem mať lepšie príležitosti.

2BYY88AnL2e4YVzH9UTeKRzWed2BRDYx8cXXkD2T.jpg

Realizácia a konfrontácia: 

4. Pustite video Ľudia v pohybe. Zvážte, či ho pustíte v celej dĺžke, alebo video zastavíte pred tvorivým workshopom v čase 5:21. Video môžete pustiť aj viackrát, podľa potrieb triedy.

5. Na video nadviažte krátkou reflexiou pomocou týchto otázok:

 • Čo nové alebo prekvapivé ste sa vo videu dozvedeli?

 • Prečo sa ľudia v minulosti začali viac presúvať z vidieka do miest? 

 • Z akých dôvodov ľudia migrujú? 

 • Aké objavy či okolnosti umožnili ľuďom jednoduchšie migrovať? Ktoré považujete za najdôležitejšie? Prečo?

 • Prečo ľudia zo Slovenska migrovali v minulosti? Z akých dôvodov migrujú dnes?

 • Viete uviesť príklady zo Slovenska alebo zo sveta, kde sú ľudia nútení opustiť svoje domovy? Z akých dôvodov odchádzajú?

BiPQ9msxD3yEQbqelTQHiW8TvjxXcIjEaTfOSif7.jpg

Tvorivý workshop:

6.  Začnite tvorivý workshop spustením videa v čase 5:21. Vyzvite žiakov a žiačky, aby vytvorili mapu histórie migrácie ich rodiny a nezabudli na legendu. Upozornite ich, koľko času majú na zvládnutie zadania. Poskytnite im potrebné pomôcky a podporu počas tvorby. 
7.  Požiadajte ich, aby svoje mapy prilepili na tabuľu. Nechajte im dostatočný čas, aby sa mohli zoznámiť s mapami, ktoré vytvorili ostatní.

zUItLoFUJ8Ry4IFFmpLFY96hDqvDCe8SUhNvhncS.jpg

Vyhodnotenie a reflexia:

8.  Pokračujte krátkou diskusiou pomocou týchto otázok: 

 • Aká pre vás bola tvorba mapy pohybu vašej rodiny? Čo bolo na dnešnej hodine náročné a, naopak, čo ľahké?

 • Čo ste sa dozvedeli o vašej rodine? Ako ste zisťovali informácie o členoch rodiny? Z akých zdrojov ste čerpali informácie

 • Poznali ste príbehy členov vašej rodiny, ktorí migrovali? Z akých dôvodov opustili svoj domov? Išlo o dobrovoľnú, alebo o nútenú migráciu?

 • Prečo sa vaša rodina usadila práve na mieste, kde žijete?

 • Čo by malo spĺňať miesto, aby sme ho mohli nazvať bezpečným a spokojným domovom? Žijete v takom mieste?

 • Kde by ste chceli žiť v budúcnosti vy, keby ste sa mohli slobodne rozhodnúť? Prečo?

 

Metodická príručka k videu:

Príručka rozširuje možnosti práce s videom na jednotlivých predmetoch v škole (2. stupeň ZŠ a SŠ). Bezplatne si ju môžete objednať na portáli Globálne vzdelávanie.

LcAS9vhTvcsK4UVAY2vkz9TwNyOPjLjtRRAt6T3d.png

Animácia a ilustrácie v úvodnej zvučke: Ové Pictures (Veronika Obertová & Michaela Čopíková) 

Animácia dielu: Ové Pictures, Kriss Sagan

Ilustrácie a výtvarné návrhy a réžia: Ové Pictures
 
Námet a scenár: Lenka Putalová & Lukáš Osvald (Človek v ohrození), Marcela Kvetková & Eva Kotláriková (SNG) 
 
Námet workshopu a realizácia: Katarína D. F. Siposová 

Scenár workshopu: Peter Zákuťanský & Katarína D. F. Siposová

Réžia a strih workshopu: Peter Zákuťanský 

Kamera: Jakub Jančo 

Zvuk a hudba: Jonatan Pastirčák

Zvuk: Adam Matej  

Nahovorila: Táňa Pauhofová

Grafická úprava: Pavlína S. Morháčová

Úvodná znelka: Stroon

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov