Prejsť na obsah

Návštevný poriadok SNG

Boli by sme radi, ak by sa všetci návštevníci a návštevníčky aj personál Slovenskej národnej galérie cítili bezpečne a príjemne, preto vás prosíme, aby ste rešpektovali návštevné pravidlá galérie.

Návštevný poriadok Slovenskej národnej galérie (SNG) platí pre všetkých návštevníkov a návštevníčky areálu SNG na Rázusovom nábreží 2 v Bratislave. Vstupom do interiérových aj exteriérových priestorov galérie akceptujete tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre vás stávajú záväznými. Platný od 1. 9. 2023.

I. OTVÁRACIE HODINY

1.     Priestory SNG sú pre verejnosť prístupné počas aktuálnych otváracích dní a hodín uvedených na www.sng.sk a priamo v budove galérie. SNG môže využiť možnosť v prípade potreby zmeniť otvárací čas, zatvoriť priestory galérie počas vybraných sviatkov alebo podujatí, ktoré si vyžadujú čiastkové alebo celkové uzavretie budovy. O týchto zmenách informujeme na web stránke, sociálnych sieťach SNG a priamo v galérii.

2.     Odporúčaný posledný vstup do galérie je 30 minút pred ukončením otváracích hodín v daný deň. Vstupenku si môžete zakúpiť najneskôr 30 minút pred ukončením otváracích hodín. Na koniec otváracej doby galérie vás počas návštevy upozorní zvukový oznam 30 a 10 minút vopred.

3.     Kaviareň, kníhkupectvo Ex Libris v SNG, Reproshop, Knižnica SNG a Archív výtvarného umenia SNG majú ako samostatné prevádzky SNG individuálne otváracie hodiny, ktoré nájdete na www.sng.sk

II. CENNÍK A VSTUPENKY

1.     Výška vstupného je stanovená aktuálnym cenníkom SNG, ktorý nájdete na www.sng.sk a v pokladnici galérie. SNG môže využiť možnosť zmeniť výšku vstupného podľa potreby.

2.     Vstupenky na výstavy, expozície a vybrané programy si môžete zakúpiť online alebo v pokladnici galérie.

3.     V prípade problému s online vstupenkami nás kontaktujte na: vstupenky@sng.gallery. Detaily o predaji a postupe predaja vstupeniek nájdete v dokumente Všeobecné obchodné podmienky SNG.

4.     Celé prízemie areálu SNG je súčasťou zóny s voľným vstupom bez potreby zakúpenia vstupenky.

III. ETICKÝ KÓDEX

1.     Na pôde SNG netolerujeme žiadne extrémistické ani nenávistné prejavy vrátane ich podnecovania, voči jednotlivcom alebo skupinám osôb pre ich pohlavie, národnosť, jazyk, náboženstvo, rasu, etnickú príslušnosť, farbu pleti, pôvod, sexuálnu orientáciu, telesné postihnutie či inú obdobnú charakteristiku.

IV. NÁVŠTEVA

1.    SNG nedisponuje parkoviskom ani jednotlivými parkovacími miestami pre verejnosť.

2.    Jednotlivé vchody do galérie sú prístupné v závislosti od sezóny alebo prevádzkových potrieb. Pri vstupe do galérie sa riaďte aktuálnymi písomnými pokynmi a navigačným systémom.

3.    Po celom areáli galérie je možné pohybovať sa s invalidným vozíkom alebo inou zdravotníckou pomôckou pre ŤZP osoby, takisto ako s detským kočíkom.

4.   Pre bezbariérovú navigáciu či asistenciu sa obráťte na náš personál vo vstupnej hale označený zeleným odznakom. Pre bezbariérový prístup do výstavných priestorov a ďalších častí budovy môžete využiť výťahy vo Vodných kasárňach a v Premostení. Počas jazdy výťahom v Premostení je potrebné dodržiavať uvedené bezpečnostné pokyny a návod na obsluhu výťahu. Priestor celého prízemia je bezbariérový. Bezbariérové toalety sa nachádzajú vo vstupnej hale a v hale pred kinosálou. Invalidnými vozíkmi na zapožičanie galéria zatiaľ nedisponuje. Pracujeme však na tom, aby boli dostupné v budúcnosti.

5.    Svoje osobné veci si môžete odložiť do uzamykateľných skriniek, ktoré fungujú po vhodení mince v hodnote 1 € (vratná suma), alebo v nestráženej šatni na prízemí (strata kľúča od skrinky je spoplatnená sumou 30 €). Pre uloženie rozmernejšej batožiny a detského kočíka sa obráťte na personál označený zeleným odznakom vo vstupnej hale.

6.    Pre lepší komfort počas prehliadky si môžete zapožičať príručné skladacie stoličky, ktoré nájdete vo vstupnej hale.

7.    Prebaľovacie pulty sú k dispozícii vo vybraných označených toaletách. Prosíme, aby ste kočíky nechali odstavené pred toaletami a neblokovali nimi vstup do dverí.

8.    Fotografovanie v interiéri aj exteriéri galérie pre súkromné účely, bez blesku, statívu a selfie tyče je možné zdarma a bez povolenia, ak pri konkrétnom diele alebo v určitom priestore nie je uvedený osobitný zákaz. 

9.   So psom a s iným domácim zvieraťom na vôdzke je možné zdržiavať sa iba na nádvorí a v ďalších exteriérových priestoroch areálu SNG. Vstup so psom do interiérových priestorov galérie je možný len, ak je pes umiestnený v taške alebo kabelke, ktorá nepresahuje rozmery 40 x 30 x 10 cm. Vstup do galérie s vodiacim psom je možný.

10.  Prosíme, aby ste vonkajšie aj vnútorné priestory galerijného areálu udržiavali čisté a aby ste prípadné nečistoty vrátane exkrementov po svojich domácich zvieratách upratali. Prosíme, aby ste priestory a vybavenie galérie neznečisťovali a neznehodnocovali akýmkoľvek spôsobom.

11.  Za správanie a pobyt maloletých v galérii sú zodpovední rodičia alebo sprevádzajúci dospelí. Deti do 12 rokov nie je možné nechávať vo výstavných sálach bez dozoru rodičov, resp. sprevádzajúcich dospelých. Za správanie väčších skupín sú zodpovední vedúci týchto skupín. 

12.  Prosíme, aby ste východy, schody, priechody a únikové cesty ponechávali vždy voľné z bezpečnostných dôvodov a núdzové východy používali len v prípade núdze.

13.  Prosíme, aby ste počas návštevy povinne dodržiavali aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 alebo inými vírusovými ochoreniami, ktoré v prípade potreby uverejňujeme na www.sng.sk a priamo v galérii.

14.  Prosíme, aby ste počas návštevy rešpektovali práva ostatných osôb a riadili sa pokynmi personálu galérie, ktorý je viditeľne označený zeleným odznakom.

15.  SNG môže využiť možnosť zamietnuť vstup alebo požiadať osobu, ktorá už bola vpustená do areálu galérie, aby ju opustila bez finančnej náhrady, ak porušuje pravidlá uvedené v návštevnom poriadku SNG, nedodržiava pokyny personálu galérie, alebo ak to vyžadujú iné okolnosti. 

16.  V SNG nie je povolené:

– vstúpiť do priestorov galérie a manipulovať so zbraňou alebo s inými nebezpečnými predmetmi (nôž, iný ostrý predmet), farbami, transparentmi, keďže by tieto predmety mohli predstavovať nebezpečenstvo pre ostatných návštevníkov, personál, vystavené diela a vybavenie galérie;

– vstúpiť do priestorov galérie v značne znečistenom oblečení a obuvi, po požití nadmerného množstva alkoholických nápojov a/alebo požití omamných či psychotropných látok;

– pohybovať sa v interiérových a exteriérových priestoroch galérie na kolobežkách, skateboardoch, korčuliach či skladacích bicykloch (vrátane detských verzií týchto prostriedkov);

– vstúpiť do označených priestorov, ktoré nie sú súčasťou výstavných priestorov, služieb a galerijných priestorov pre verejnosť;

– pohybovať sa vo výstavných priestoroch neprimeranou rýchlosťou (utekať, naháňať sa a pod.);

– vstúpiť do výstavných priestorov s batožinou či inými predmetmi, ktoré presahujú rozmery 40 x 30 x 10 cm alebo dĺžku 40 cm. V prípade, že do výstavných priestorov vstúpite s ruksakom, taškou, kabelkou menších rozmerov, ste povinní nosiť ich podľa pokynov personálu SNG;

– dotýkať sa vystavených exponátov, rámov, podstavcov a ďalších výstavných prvkov. Exponáty, ktoré sú určené na dotýkanie, sú zreteľne označené (napr. ikonou/obrázkom ruky a pod.). Výstavné priestory sú monitorované kamerovým systémom a vystavené diela bezpečnostným zvukovým systémom;

– akýmkoľvek spôsobom znečisťovať a poškodzovať vystavené diela, nábytok a iné vybavenie galérie vrátane samotných priestorov (steny, podlaha, výklenky, okná a pod.);

– používať kresliace potreby alebo farbiace popisovače mimo miest a podujatí na to určených;

– fotografovať alebo nakrúcať v interiéri galérie pre komerčné/profesionálne účely bez povolenia. V prípade, že personál galérie vyhodnotí vami vykonávané fotografovanie/nakrúcanie ako komerčné, ste povinní túto činnosť ukončiť a nepokračovať v nej ďalej. Ak aj napriek opätovnému upozorneniu budete v činnosti pokračovať, personál galérie má právo vás požiadať o opustenie galérie bez finančnej náhrady. Na všetky komerčné fotografovania či natáčania je potrebný predchádzajúci súhlas personálu SNG, ktorý sa zaoberá žiadosťami o fotografovanie a natáčanie v priestoroch SNG. Kontaktovať nás môžete na info@sng.sk. Priestory SNG neposkytujeme pre fotografovanie svadobných párov, rodinných portrétov a produktov, ktoré nie sú v súlade s obsahovým a hodnotovým zameraním galérie (napr. alkoholické, tabakové výrobky a pod.);

– fajčiť a/alebo vaporizovať v priestoroch galérie (vrátane elektronických cigariet) mimo priestorov na to určených. Porušenie zákazu fajčenia v objekte podľa zákona č. 377/2004 Z.z. O ochrane nefajčiarov je možné oznámiť na: Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, Bratislava a Regionálna veterinárna a potravinová správa SR, Polianky 8, Bratislava;

– konzumovať jedlo a nápoje vo všetkých priestoroch na 1., 2., 3. a 4. poschodí galérie;

– konzumovať alkohol s výnimkou priestorov kaviarne alebo priestorov na to určených;

– rušiť program, jeho priebeh, umelcov pri realizácii, ako aj iných návštevníkov hlasným rozhovorom, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním;

– predávať tovar/služby alebo vystavovať tovar/služby určené na predaj;

– distribuovať tlačené alebo nahraté materiály akéhokoľvek druhu bez súhlasu zodpovedného zamestnanca SNG vo všetkých priestoroch galérie.

 

V. POŠKODENIE/ ZNIČENIE/ POKUS O ODCUDZENIE VYSTAVENÝCH DIEL

1. V prípade poškodenia či zničenia vystavených diel (zámerne alebo nedbanlivým správaním) alebo pokusu o ich odcudzenie ste povinní poskytnúť súčinnosť a všetky potrebné osobné údaje personálu SNG pri zabezpečení a vyšetrovaní škodovej udalosti/incidentu.

 

VI. GDPR

1. V súlade s nariadením GDPR vás upozorňujeme, že:

– vonkajšie a vnútorné priestory galérie sú monitorované 24 hodín denne kamerovým systémom

– vybrané podujatia SNG sú zaznamenávané. Vyhotovená fotodokumentácia a videodokumentácia môže byť použitá na prezentačné alebo marketingové účely SNG a partnerov SNG. V prípade, že vám táto skutočnosť nevyhovuje, fotografiu vašej podobizne po upozornení na gdpr@sng.sk z propagácie stiahneme. Inak vašu účasť pokladáme za predbežný súhlas.

2. Ostatné informácie týkajúce sa ochrany osobných údajov spojené s využívaním služieb SNG nájdete na www.sng.sk

 

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov