Prejsť na obsah

Všeobecné obchodné podmienky

I. Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) Slovenskej národnej galérie sa vzťahujú na predaj a postup predaja vstupeniek na výstavy a programy Slovenskej národnej galérie.

Slovenskej národnej galérie

II. Vstupenky
Vstupenky na predstavenia SNG sú v zmysle § 34 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov oslobodené od DPH. Upravovanie, falšovanie alebo kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj s príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.


Vstupenka bez kontrolného kupónu alebo inak úmyselne alebo neúmyselne poškodená vstupenka je neplatná a jej majiteľovi nebude po predložení takejto vstupenky umožnený vstup do galérie alebo na predmetný program, ktorého sa vstupenka týka.

Kúpou vstupenky zákazník a tiež návštevník, ak je odlišný od zákazníka, berie na vedomie a akceptuje, že:

a) vstup na program galérie po začiatku predstavenia je zakázaný, z tohto dôvodu sa odporúča prísť s dostatočným predstihom,

b) vstup do galérie je zakázaný s batohmi, dáždnikmi a s príručnou batožinou okrem menších kabeliek (k odloženiu sú k dispozícii skrinky)

c) počas programu a návštevy galérie je zakázaná konzumácia nápojov a jedál

d) je zakázané rušiť program, jeho priebeh, umelcov pri realizácii, ako aj rušiť iných návštevníkov, najmä, no nielen hlasným rušením, zvonením mobilného telefónu, nedôstojným a neprístojným správaním alebo iným rušivým konaním zo strany zákazníka alebo návštevníka

e) vstup na program a do galérie je zakázaný zákazníkovi alebo návštevníkovi v stave (najmä, no nielen pod vplyvom návykových, omamných alebo psychotropných látok, prípadne v inom nevhodnom stave), v akom bude vyrušovať iných návštevníkov, alebo ak existuje dôvodná obava, že bude rušiť program, jeho priebeh alebo iných zákazníkov v neprimeranom rozsahu,

f) vstup na program a do galérie je zakázaný zákazníkovi alebo návštevníkovi v prípade, že existuje dôvodná obava, že predstavenie alebo prítomnosť zákazníka alebo návštevníka môže mať vplyv na zdravie alebo život zákazníka alebo iných osôb,

g) je zakázané správanie zákazníkov a návštevníkov v rozpore s dobrými mravmi a/alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj správanie, ktoré zasahuje alebo je dôvodná obava, že by mohlo zasiahnuť do práv a oprávnených záujmov, ako aj cti a dôstojnosti iných zákazníkov alebo návštevníkov, zamestnancov SNG, účinkujúcich umelcov, ako aj iných osôb,

h) je povinný dodržiavať aktuálne hygienické a protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 počas predstavení, ktorých znenie sa nachádza na webovom sídle sng.sk.


4. V prípade nedodržania, porušenia alebo v prípade podozrenia povereného zamestnanca, alebo osôb poverených zo strany SNG na porušenie akejkoľvek z podmienok stanovených týmito VOP, najmä, no nielen podľa bodu 3 tohto článku VOP alebo v prípade rušenia alebo podozrenia na rušenie priebehu programu alebo iných návštevníkov galérie, ako aj v prípade dôvodnej obavy ohrozenia zdravia alebo života osoby – zákazníka alebo iných osôb, ako aj v prípade ohrozenia majetku SNG alebo iných osôb je oprávnený príslušný zamestnanec SNG alebo osoba poverená zo strany SNG nedovoliť alebo zamedziť prístup zákazníka alebo návštevníka do budovy SNG, priestorov budovy SNG alebo na program, alebo zákazníka/návštevníka galérie a/alebo z budovy, alebo priestorov budovy SNG vyviesť, a to pred návštevou galérie, ako aj počas trvania programu. O intenzite porušenia podmienok, ako aj o spôsobe riešenia porušenia podmienok je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi oprávnený rozhodnúť zamestnanec SNG alebo poverená osoba zo strany SNG. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá konaním zákazníka alebo návštevníka vznikla. V prípade, že dôjde k vyvedeniu alebo odopretiu prístupu zákazníka alebo návštevníka na predstavenie z dôvodov porušenia VOP, nemá zákazník nárok na náhradu zakúpenej vstupenky ani na inú náhradu, okrem prípadu ak hodnoverne preukáže, že podozrenie podľa prvej vety nebolo dôvodné.


5. SNG si vyhradzuje právo na využitie a manipuláciu kapacity výstavných priestorov pre svoje potreby, pre potreby obchodného a iného charakteru.


III. Nákup, predaj, rezervácie vstupeniek

 1. Vstupenky na predstavenia SNG možno kúpiť osobne v pokladniciach SNG počas otváracích hodín alebo online prostredníctvom webového portálu sng.sk.

 2. Vstupenkami zakúpenými online je možné sa preukázať v tlačenej aj elektronickej podobe. Každá vstupenka zakúpená online je opatrená jedinečným QR kódom/čiarovým kódom, ktorý bude nasnímaný na to určeným čítacím zariadením na pokladni galérie. Za správnosť a úplnosť údajov uvedených zákazníkom pri nákupe vstupeniek online zodpovedá zákazník. Na reklamácie, ktorých pôvod spočíva v zanedbaní zodpovednosti zákazníka podľa predchádzajúcej vety SNG neprihliada.

 3. Vstupenky do SNG nie je možné rezervovať, ak z týchto VOP nevyplýva inak.

 4. Rezervácia vstupeniek je možná len v prípade hromadných objednávok podľa čl. IV a individuálnych rezervácií na účely SNG, ak ich SNG na konkrétny účel povolí.

 5. Bezprostredne po zakúpení vstupenky pri pokladniciach SNG je zákazník povinný prekontrolovať správnosť údajov na vstupenke a v prípade zistenia nesprávnosti túto skutočnosť okamžite na mieste samom reklamovať. Na neskoršie reklamácie SNG neprihliada.

 6. V pokladnici SNG je možná platba týmito druhmi platobných kariet: Maestro, MasterCardElectronic, VISA, VISA Electron, DC. Platbu kartou je potrebné nahlásiť vopred.

 7. V pokladnici SNG je možná platba platnými kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR. Túto možnosť majú zákazníci do 18.00 hod. počas otváracích hodín pokladnice v Novej budove SNG.

 8. Deti do veku 6 rokov majú vstup do galérie bezplatný so sprievodom dospelej osoby so zakúpenou vstupenkou.

 9. Vstupenka je cenina do momentu svojej platnosti (daný deň). Platnosť vstupenky sa končí dňom skončenia, na ktoré bola zakúpená. Akékoľvek upravovanie, kopírovanie vstupeniek je v rozpore s týmito VOP, ako aj príslušnými právnymi predpismi a môže vyvolať administratívnoprávne, ako aj trestnoprávne následky.


IV. Hromadné objednávky, fakturácie

 1. Za hromadnú objednávku sa považuje dopyt nad 10 ks vstupeniek na jedno predstavenie, na nákup 10 kusov a menej vstupeniek na 1 predstavenie majú zákazníci možnosť nákupu v pokladniciach SNG a na webovom portáli sng.sk.

 2. Všetky doručené hromadné objednávky sú záväzné.

 3. Úhrada hromadnej objednávky musí prebehnúť najneskôr 14. deň pred termínom predstavenia. V prípade, že úhrada nebude vykonaná podľa prvej vety tohto bodu podmienok, je SNG oprávnené objednávku zrušiť a umožniť predaj vstupeniek v predajnom systéme pre verejnosť.

 4. Po potvrdení hromadnej objednávky a vystavení platobného dokladu nie je možné túto hromadnú objednávku stornovať, meniť počet a kategóriu vstupeniek či termín predstavenia (okrem prípadov uvedených v čl. VI. ).

 5. Na hromadnú objednávku je možné v prípade splnenia podmienok podľa VOP SNG uplatniť si zľavu: - študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje škola alebo školská organizácia) – je potrebné zaslať z oficiálneho mailu školy objednávku s náležitosťami školy potvrdené pečiatkou a podpisom. - študentskú (v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba) – počet študentov a kontaktnú osobu, - ZŤP a dôchodcovskú – je potrebné zaslať objednávku organizácie, združenia alebo prihlášku na celú sezónu. Tieto dokumenty musia obsahovať názov a adresu (fakturačné údaje), kontaktnú osobu, podpis a pečiatku organizácie, združenia, - ZŤP a dôchodcovskú – v prípade, že objednávku uskutočňuje fyzická osoba, menný zoznam návštevníkov alebo poslať kópie preukazov, ktoré oprávňujú na poskytnutie zľavy a kontaktnú osobu, - hromadnú – podľa zliav odsúhlasených na danú sezónu.

 6. Ak nedôjde k zmene alebo zrušeniu programu, platobný doklad na vstupenky SNG vystavený na základe záväznej hromadnej objednávky nie je možné stornovať.

 7. Na ostatné podmienky týkajúce sa hromadných vstupeniek, ktoré nie sú upravené v tomto článku VOP, sa primerane vzťahujú podmienky v prípadoch pre bežné vstupenky, ak tento článok VOP nestanovuje inak.


V. Zľavy zo vstupeniek

 1. Zákazník má možnosť uplatniť si zľavu z cien vstupeniek v pokladniciach SNG aj pri nákupe online, pokiaľ spĺňa podmienky na jej poskytnutie.

 2. Pred zakúpením zľavnenej vstupenky v pokladnici je zákazník povinný preukázať sa pre uplatnenie zľavy príslušným dokladom, prípadne, ak nie je z predloženého dokladu zrejmé, že ide o osobu oprávnenú na zľavu, aj kombináciou dokladov (napr. potvrdenie o návšteve školy spolu s občianskym preukazom a pod.). Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka predaná. Predloženie príslušných dokladov pre uplatnenie zľavy je dobrovoľné a zahŕňa súhlas dotknutej osoby s predložením takéhoto dokladu a slúži výlučne na preukázanie nároku na uplatnenie zľavy.

Príslušným dokladom sa rozumie originál týchto dokladov:

 • študentský/školský preukaz,

 • žiacka knižka,

 • zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka),

 • potvrdenie o návšteve školy,

 • karta Euro Euro preukaz ZŤP, preukaz ZŤPS,

 • na uplatnenie zľavy pre dôchodcov od 62 rokov je potrebné preukázať sa dokladom preukazujúcim vek alebo status konkrétnej osoby, ktorej vstupenka so zľavou má byť vydaná a ktorá si zľavu uplatňuje, s fotografiou predmetnej osoby, napr. platný občiansky preukaz, zľavnený predplatený cestovný lístok (tzv. električenka), u ostatných dôchodcov (poberateľov predčasného starobného dôchodku) je potrebné preukázať sa rozhodnutím Sociálnej poisťovne o priznaní starobného dôchodku, prípadne zľavneným predplateným cestovným lístkom (tzv. električenkou).

Pred zakúpením zľavnenej vstupenky online je zákazník povinný deklarovať nárok na zľavu.

Zákazníci a návštevníci, ktorí disponujú zľavnenou vstupenkou sú povinní preukázať sa Príslušným dokladom podľa tohto bodu VOP pri vstupe do sály pri kontrole vstupenky. Bez príslušnej legitimácie a preukázania nároku na zľavu nebude zľavnená vstupenka akceptovaná.

3. Zľavy nie je možné kumulovať, kombinovať a spájať navzájom ani s inými zľavami, ani ich uplatniť na predstavenia so zvýhodneným vstupným, ak nie je ustanovené inak.


VI. Zrušenie, zmena predstavenia, výmena vstupeniek

 1. V prípade zmeny programu má zákazník možnosť navštíviť náhradný program. V prípade akceptácie zmeny programu zo strany zákazníka sú zakúpené vstupenky platné na náhradné predstavenie. Ak zákazník v prípade zmeny predstavenia navštívi náhradné predstavenie, stráca nárok na vrátenie vstupného, ako aj na náhradu prípadného cenového rozdielu medzi pôvodným a náhradným predstavením.

 2. Ak v prípade zmeny predstavenia podľa bodu 1 tohto článku VOP zákazník nesúhlasí s náhradným programom a možnosť návštevy náhradného programu nevyužije, má právo vrátiť nepoužité vstupenky, pričom zaplatená/uhradená cena za predmetnú vstupenku mu bude refundovaná v plnej výške, v akej boli zakúpené.

 3. O vrátenie vstupného výhradne v prípade zrušenia, resp. zmeny predstavenia je možné požiadať písomne e-mailom na adrese vstupenka@sng.gallery s uvedením čísla účtu a kódu banky (IBAN, SWIFT/BIC), pričom treba k žiadosti priložiť naskenované neoznačené vstupenky, alebo PDF HomePrint vstupenky na refundáciu. Žiadosť o vrátenie vstupného podľa predchádzajúcich podmienok je potrebné podať najneskôr do 2 rokov od pôvodne plánovaného termínu programu, inak nárok na vrátenie vstupného zaniká v zmysle príslušných právnych predpisov.

 4. O zrušení a zmene programu informuje SNG prostredníctvom svojej webovej stránky www.sng.sk a oznamom v pokladniciach SNG. Hromadných zákazníkov informuje Slovenská národná galéria aj telefonicky, alebo e-mailom v prípade, ak je to z časového alebo technického hľadiska možné a ak má k dispozícii kontaktné údaje.

 5. V prípade zmeny alebo zrušenia programu z akéhokoľvek dôvodu nemá zákazník nárok na náhradu iných výdavkov/nákladov v súvislosti s predstavením, na ktoré si zakúpil vstupenku – najmä doprava do miesta/z miesta podujatia, ubytovanie, strava a pod.

 6. Zakúpené vstupenky na program a vstup do galérie nie je možné vrátiť ani vymeniť, ani žiadať za zakúpené vstupenky akúkoľvek inú náhradu alebo zľavu (okrem náhrady podľa čl. VI. bod 1 – 3 VOP v prípade, že dôjde k zrušeniu predstavenia).

 7. V prípade straty vstupenky SNG neposkytuje náhradnú vstupenku.


VII. Darčekové poukážky

 1. Prostredníctvom darčekových poukážok je možné platiť v pokladnici za vstupenky a doplnkový tovar.

 2. Pri nákupe online je možné darčekové poukážky využiť iba na kúpu vstupeniek.

 3. Darčeková poukážka je cenina, ktorej falšovanie sa trestá podľa príslušného zákona.

 4. Druhy darčekových poukážok:

  • Darčeková poukážka v hodnote 20 €

  • Darčeková poukážka v hodnote 35 €

 5. Každá darčeková poukážka má jedinečný identifikátor

 6. Pri nákupe vstupeniek darčekovou poukážkou sa zostatková hotovosť nevydáva.

 7. Pokiaľ je cena vstupeniek vyššia ako hodnota poukážky, rozdiel je potrebné doplatiť v hotovosti alebo kartou.

 8. Pri úhrade vstupeniek prostredníctvom darčekových poukážok je možné použiť viacero darčekových poukážok, ako aj kombinovať jednotlivé druhy darčekových poukážok.

 9. V prípade straty alebo znehodnotenia darčekovej poukážky neposkytuje SNG novú/náhradnú poukážku.

 10. Za darčekovú poukážku nie je možné vrátiť peniaze a takisto ju nemožno zameniť za poukážku s inou lehotou platnosti.

 11. Darčeková poukážka sa dá zakúpiť v pokladniciach SNG a online na www.sng.sk.

 12. Darčeková poukážka SNG nie je predmetom DPH.

 13. Ak nie je ustanovené v tomto článku VOP inak, na darčekové poukážky sa primerane vzťahujú podmienky stanovené v iných článkoch týchto VOP.


VIII. Záverečné ustanovenia

1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.1.2023.

2. Zákazník kúpou vstupenky a návštevník, ak je odlišný od zákazníka, predložením vstupenky za účelom vstupu do sály, vyjadrujú súhlas s týmito VOP a zaväzujú sa ich dodržiavať.

Slovenská národná galéria

otváracie hodiny

pondelok: zatvorené
utorok: 10:00-18:00
streda: 10:00-18:00
štvrtok: 12:00-20:00
piatok: 10:00-18:00
sobota: 10:00-18:00
nedeľa: 10:00-18:00

Viac o návšteve

adresa

Budova SNG
Rázusovo nábrežie 1
Bratislava

Kontaktné údaje
© 2024 Slovenská národná galéria
Partneri SNG
Generálny partner
Mediální partneri
Merkantil LogoCreative Europe Programme Logo
Partneri projektov